Automobilio kokybės garantijos teikimo sąlygos

1. Automobilio garantijos teikimo sąlygos

1.1. Pirkėjui įsigyjant Škoda automobilį (toliau – Automobilis), kartu su Automobiliu Pirkėjas gauna Automobilio eksploatavimo instrukciją.

1.2. Pirkėjas privalo susipažinti su Automobilio eksploatavimo instrukcija ir turi griežtai jos laikytis, atlikti Automobilio techninę priežiūrą gamintojo nurodytu periodiškumu ir sąlygomis, naudoti Automobilį pagal gamintojo nurodymus ir jo paskirtį.

1.3. Šalia įstatyminės garantijos Škoda markės lengvajam Automobiliui suteikiama 60 (šešiasdešimties) mėnesių trukmės arba 100 000 km ridos sutartinė kokybės garantija (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Taip pat už papildomą mokestį galima įsigyti iki 150 000 km pratęstą garantiją.

Sutartinė garantija galioja su išimtimis dėl konkrečių Automobilio dalių, nurodytomis Automobilio Pirkimo-pardavimo sutarties dokumentuose ar prie Automobilio pridedamoje dokumentacijoje.

1.4. Toliau nurodytų detalių / dalių sutartinės kokybės garantijos terminas yra 6 mėnesiai arba 10 000 km automobilio rida (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau): kaitinamosios lempos; stabdžių trinkelės, trinkelių antdėklai; oro, salono ir kuro filtrai; padangos; uždegimo žvakės; sankabos diskas; stiklo valytuvų šluotelės; amortizatoriai; stabdžių diskai ir būgnai; kietųjų dalelių filtras.

Pardavėjo įrengtai papildomai apsaugos sistemai taikoma 12 mėnesių sutartinė kokybės garantija (apsaugos sistemai kokybės garantija galioja tik Pardavėjo įmonėje, dėl jos negalima kreiptis į kitus autorizuotus servisus).

1.5. Nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visi šioje Sutartyje nustatyti garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Automobilio įregistravimo momento.

1.6. Automobilio sutartinė kokybės garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu šios garantijos terminu Automobilio techninis aptarnavimas ir (arba) remontas laiku ir tinkamai atliekamas laikantis Automobilio gamintojo Škoda Auto a.s. nurodytos techninio aptarnavimo apimties, darbų atlikimo technologijos, naudojant tik tas remonto / techninio aptarnavimo techninę ir programinę įrangą, detales, dalis ir eksploatacines medžiagas, kurių naudojimui pritarė gamintojas.

1.7. Automobilio įstatyminę ir sutartinę kokybės garantiją, techninį aptarnavimą ir remontą teikia visi įgalioti Škoda automobilių platintojai, nurodyti prie Automobilio pridedamoje dokumentacijoje. Įgalioti Škoda automobilių platintojai Lietuvoje taip pat nurodyti internetiniame puslapyje http://www.skoda.lt/atstovybes.

1.8. Pretenzijas dėl automobilio įstatyminės bei sutartinės kokybės ar jo gedimų garantijos galiojimo terminu Pirkėjas turi teisę pareikšti automobilio Pardavėjui arba bet kuriam kitam įgaliotam Škoda Auto a.s. automobilių platintojui Europos ekonominės erdvės teritorijoje (toliau – EEE). Kiekvienas įgaliotas Škoda Auto a.s. automobilių platintojas gamintojo yra įpareigotas atlikti kokybės trūkumų šalinimo darbus, nepriklausomai nuo to, kuris įgaliotas Škoda Auto a.s. automobilių platintojas jį pardavė.

1.9. Pareiškiant pretenziją dėl automobilio kokybės, automobilis pateikiamas bet kuriam įgaliotam Škoda automobilių platintojui.

1.10. Automobilio sutartinė kokybės garantija teikiama pagal atitinkamus Škoda Auto a.s. nustatytus techninius reikalavimus, pakeičiant arba remontuojant sugedusias dalis. Nekokybiškos automobilio dalys, pakeitus jas kokybiškomis, lieka įgaliotam Škoda Auto a.s. automobilių platintojui, atlikusiam garantinį remontą ir platintojas disponuoja jomis pagal gamintojo nustatytą tvarką.

1.11. Garantinis automobilio remontas atliekamas įgalioto Škoda automobilių platintojo jėgomis ir lėšomis per būtiną detalėms pateikti ir tokiam remontui atlikti terminą. Pardavėjas arba kitas įgaliotas Škoda automobilių platintojas turi teisę pasirinkti mazgo arba agregato remontą vietoje keitimo, kai remontas yra įmanomas ir leistas gamintojo. Automobilio garantinio remonto (kokybės trūkumų šalinimo) terminas yra įskaitomas į bendrą Automobilio sutartinės kokybės garantijos terminą.

1.12. Pakeistos detalės ar dalies kokybės garantijos terminas yra įskaitomas į bendrą Automobilio sutartinės kokybės garantijos terminą, t. y. pakeitus Automobilio detalę arba dalį, jos kokybės garantijos terminas prasideda suremontuoto Automobilio perdavimo Pirkėjui dieną ir baigiasi kartu su bendru Automobilio sutartinės kokybės garantijos terminu.

1.13. Jei, Pirkėjo pageidavimu, Automobilyje yra sumontuojama papildoma, nei numatyta gamintojo, apsaugos sistema, garso aparatūra arba kita elektroninė įranga, gamintojo kokybės garantija taikoma tik tiems Automobilio elektros sistemoje esantiems prietaisams ar dalims, kurių veikimui neturi įtakos papildomai sumontuotos elektroninės sistemos sumontavimas ir (arba) veikimas. Papildomai sumontuotos elektroninės sistemos kokybės garantijos ir atsakomybės už Automobilio sistemų pažeidimą Pirkėjas turi reikalauti iš tokią papildomą sistemą įrengusių asmenų. Jei papildoma apsaugos sistema yra įrengiama Pardavėjo, šis punktas netaikomas.

Tos pačios taisyklės galioja bet kuriems gamintojo nenumatytiems papildomai atliktiems Automobilio konstrukciniams pakeitimams arba papildomai sumontuotiems mazgams ir konstrukcinėms detalėms.

1.14. Jei dėl garantinio atvejo Škoda Auto a.s. pristato naują automobilį, trūkumą turintis Automobilis yra grąžinamas Pardavėjui.

1.15. Perleidus Automobilį kitam asmeniui, sutartinė kokybės garantija lieka galioti pagal šias sąlygas.

1.16. Suteikiama 6 mėnesių arba iki 10 000 km (kokybės garantija pasibaigia įvykus bet kuriam iš nurodytų faktų) sutartinė kokybės garantija šiems reguliavimo darbams: durų ir dangčių pritaikymui, sureguliavimui, kad būtų pašalintas nusėdimas ir jo įtakoti vėjo triukšmai, nesandarumai; važiuoklės ašių geometrijos reguliavimui; ratų balansavimui; degalų sąnaudų matavimui ir variklio nustatymo korekcijai; kuro ir oro padavimo sistemos valymui ir (ar) reguliavimui.

1.17. Automobilio dažų dangai yra suteikiama 36 (trisdešimt šešių) mėnesių sutartinė kokybės garantija. Automobilio kėbului suteikiama 12 (dvylikos) metų garantija dėl kiauro prarūdijimo, t. y. kėbulo skardos perforacijos, atsiradusios iš vidinės pusės (ertmės) į išorinę pusę.

 

2. Atsisakymas suteikti sutartinę automobilio kokybės garantiją

Sutartinė kokybės garantija yra netaikoma, jei:

2.1. Pirkėjas, paaiškėjus Automobilio defektui ir (ar) gedimui, per protingą terminą nepranešė apie tai ir (arba) neprašė ar nesudarė galimybės defektą (gedimą) pašalinti;

2.2. Gedimo apimtis išaugo dėl Pirkėjo neveikimo: Automobilio gedimą signalizuojančių kontrolinių lempučių bei simbolių ignoravimo, kai eksploatacijos instrukcija reikalauja sustoti ir nebetęsti važiavimo ar atlikti kitus veiksmus;

2.3. Automobilis buvo eksploatuojamas nesilaikant Automobilio instrukcijos, įskaitant (bet neapsiribojant) atvejus, kai Automobiliui buvo naudojamas netinkamas kuras, tepalai, kitos eksploatacinės medžiagos;

2.4. Automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį; gedimai atsirado dėl dalyvavimo sportinėse varžybose, manevruose, dėl katastrofų arba panašių įvykių;

2.5. gedimų priežastimi tapo karo veiksmai, vidiniai neramumai, žemės drebėjimai arba kiti gamtos stichijos įvykiai;

2.6. Automobilis prieš tai buvo netinkamai remontuojamas ir (arba) jo techninis aptarnavimas netinkamai atliktas įmonėje, kuri nepriklausė įgaliotam Škoda automobilių platintojui;

2.7. Į Automobilį buvo sumontuotos dalys, kurių panaudojimui nepritarė įgaliotas Škoda automobilių platintojas, arba Automobilis buvo pakeistas įgaliotam Škoda automobilių platintojui nepriimtinu būdu (tiuningo priemonės);

2.8. Automobilis neatitinka šaliai (naudojimo vietovei) būdingų sąlygų ir buvo nuolatos ten naudojamas;

2.9. Automobilio defektai atsirado dėl išorinio poveikio; defektai atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo; defektai atsirado dėl Automobilio techninių galimybių viršijimo; dažų ir kėbulo defektai atsirado dėl ne laiku pašalintų trūkumų pagal gamintojo nurodymus, panaudojant Škoda originalias detales ir medžiagas; prarūdijimo priežastis yra ta, kad, remontuojant kėbulą, nebuvo panaudotos Škoda originalios dalys ir medžiagos arba nebuvo remontuojama pagal gamintojo nurodymus; automobilio dalies gedimas atsirado dėl to, jog dalis buvo sumontuota ne pagal gamintojo nurodymus.

 

3. Kitos sąlygos

Jei Automobilio techninis aptarnavimas ir (arba) remontas iki kokybės pretenzijos pareiškimo buvo atliekamas nepriklausomo remontininko (nepriklausančio įgaliotam Škoda automobilių platintojui ar neturinčio įgalioto Škoda automobilių platintojo partnerio statuso), tai Pirkėjas, kreipdamasis dėl kokybės garantijos taikymo, privalo platintojui pateikti įrodymus, jog visi techniniai aptarnavimai ir (arba) remontai nepriklausomo(ų) remontininko(ų) buvo atlikti laiku, tinkamai ir pagal Škoda Auto a.s. nurodymus, t. y.: dokumentą dėl atliktų darbų sąrašo, dokumentą dėl panaudotų dalių, detalių ir eksploatacinių medžiagų, dokumentą dėl panaudotos programinės ir (arba) testavimo įrangos, įrašus serviso knygelėje. Priimami tik dokumentų originalai su remontą atlikusių asmenų rekvizitais ir kompetetingų asmenų parašais. Dokumente dėl panaudotų detalių, dalių ir eksploatacinių medžiagų turi būti nurodomi gamintojai bei detales, dalis, medžiagas identifikuojantys ir specifikaciją nurodantys duomenys. Jei Pirkėjas nepateikia atitinkamų įrodymų arba Pardavėjas (ar kitas įgaliotas Škoda automobilių platintojas) nustato, jog techninis aptarnavimas ir (arba) remontas atliktas nesilaikant Škoda Auto a.s. nurodymų, sutartinė kokybės garantija šiam Automobiliui pasibaigia.